Sosyal Sorumluluk ve Etik Politikası

Sosyal Sorumluluk

Emre Makina’da;

Çalışanların toplanma, örgütlenme, fikirlerini beyan etme ve bireysel hak ve özgürlüklerini savunma konusunda kısıtlama yapılmaz.

Çalışanlar arasında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet hususlarında ayrım yapılmaksızın tümüne eşit şartlarda davranılır.

Ücret politikası, yasal şartlar esas alınarak, çalışanın yaşam standardı gözetilerek, adil ücret haklarına saygı gösterilerek belirlenir ve sürekliliği sağlanır.

Çalışanlarına ulusal yasalara uygun ücret ve haklar sağlanır, çalışanların ve ailelerinin temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde ücret ve hak düzeylerinin yükseltilmesi teşvik edilir.

Çocuk işçi ve genç işçi çalıştırılmasına izin verilmez, İş ortakları ve paydaşlarında da aynı hassasiyette davranılması aranır ve teşvik edilir.

İş ortakları ve paydaşlarından çalışanlarının ücret ve sosyal haklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğu bilincinde davranmaları beklenir ve teşvik edilir.

 

İş Etiği

Emre Makina’da;

Tüm faaliyetler dürüstlük ve doğruluk esaslarına göre tutarlı bir şekilde gerçekleştirilir ve en üst düzey iş etiği standartları uygulanır.

Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, adam kayırmaca, zimmet veya rüşvete müsamaha gösterilmez , oluşabilecek riskler belirlenir ve önlemleri alınır.